Brigit Logo
UA
RU

BAS ERP

“BAS ERP” є інноваційним рішенням для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств. Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні. Особливу увагу під час розробки було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема з технічно складним виробництвом.

Опис можливостей рішення BAS ERP

Ключові інноваційні рішення і переваги підсистеми:
 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Розширені можливості управління поточними платежами.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.
 • План рахунків міжнародного фінансового обліку, що налаштовується.
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку
 • Відкладене відображення проводок в обліку.
 • Створення документів за типовими операціями.
 • “Аудиторський слід” даних.
 • Генератор фінансових звітів, у т.ч. для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності.
Бюджетування

Функціональні можливості:

 • налаштовуються види бюджетів і розширена аналітика;
 • моделювання сценаріїв;
 • управління бюджетним процесом;
 • підтримка декількох валют;
 • табличні форми введення і коригування;
 • економічний прогноз;
 • аналіз досягнення планових показників;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • розширений фінансовий аналіз.

Можливості для керівників і фахівців, що займаються бюджетуванням:

 • ефективні інструменти для управління процесом бюджетування;
 • контроль якості інформації за допомогою розшифровки до вихідних даних розрахунків;
 • управління коригуваннями бюджету – в системі зберігається історія змін значень бюджетних статей;
 • зручний розрахунок планових показників у формі редагування бюджету – допускає використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно від декількох джерел даних;
 • опція версіонування для варіантів бюджетів дозволяє проводити аналіз і порівняння версій.
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

Основні інновації рішення і ключові переваги:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).
Регламентований облік, МСФЗ

Функціональні можливості:

 • Зручний функціонал для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації відповідно до чинного національного законодавства.
 • Підтримує бухгалтерський і податковий облік діяльності організацій з відокремленими підрозділами, як виділеними, так і не виділеними на окремий баланс.
 • Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності.
 • Відправка звітності через Інтернет.

Можливості для керівників і фахівців служб бухгалтерії:

 • закладені в систему можливості ведення бухгалтерського та податкового обліків покликані забезпечити найбільш повну відповідність як до національного законодавства, так і потребам реального бізнесу;
 • прийнята методологія є подальшим розвитком облікових рішень, реалізованих в продуктах системи “1С:Підприємство”, що стали індустріальним стандартом в країні;
 • автоматизація регламентованого обліку поставлена на високий технологічний рівень.
Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Функціональні можливості:

 • проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і відрахувань з фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої;
 • електронний обмін з податковими органами.

Можливості для керівників і фахівців з управління персоналом і розрахунку заробітної плати:

 • організація ефективних систем мотивації;
 • кадровий облік і ведення розрахунків із зарплати відповідно до законодавства;
 • дозволяє підвищити достовірність і швидкість розрахунків з персоналом;
 • мінімізувати витрати на розрахунок, автоматизувати весь комплекс розрахунків;
 • формувати документи на виплату зарплати та звітності в державні наглядові органи.
Управління виробництвом, оптимізація планування

Функціональні можливості:

 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Візуалізація структури виробу.
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Інтервальне планування і “Барабан – Буфер – Мотузка”.
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі.
 • Три рівня планування виробництвом, консолідація потреб в продукції, головний і локальний диспетчер.
 • Планування по “вузьким” місцях виробництва.
 • Поопераційне планування MES / APS.
 • Прогнозування ходу виробничого процесу.
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво.
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях.
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Облік часу транспортування і прослідковування ТМЦ.
 • Гнучке перепланування.
 • Розширений облік виробітку співробітників.

Управління виробничими процесами в підрозділах, що використовують поопераційний методику планування (MES / APS), дозволяє вирішувати наступні завдання:

 • сценарне моделювання при плануванні на цеховому рівні;
 • багатокритеріальна оптимізація розкладу виробництва;
 • врахування особливостей і обмежень технології виробництва;
 • отримання оперативної інформації про хід виробничого процесу.

Можливості для керівників виробництва і фахівців з управління виробничими процесами:

 • дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних;
 • поділ відповідальності, два рівня управління виробництвом: рівень диспетчера-логіста підприємства і локальний (цеховий) рівень управління;
 • точність в обліку: уточнення поопераційного складу робіт і витрат матеріалів на кожну партію запуску;
 • дозволяє звести до мінімуму потреби в переплануванні;
 • для контролю ходу виробничого процесу по етапах (міжцехових переділів) реалізований механізм диспетчеризації, розроблена “семафорна система” оповіщення;
 • керівник виробництва може заздалегідь спрогнозувати негативний розвиток ситуації по ходу виробничого процесу щодо планових термінів.
Управління витратами і розрахунок собівартості

Функціональні можливості:

 • Дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства.
 • Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.
 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається, і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску.
 • Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу.

Можливості для керівників фінансових служб і фахівців з розрахунку собівартості:

 • розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу;
 • попередня сумова оцінка собівартості випуску протягом звітного періоду;
 • різні способи розподілу витрат.
Організація ремонтів

Функціональні можливості:

 • Ведення обліку об’єктів ремонту.
 • Класифікація об’єктів ремонту за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації.
 • Відстеження стану об’єктів ремонту, а також приналежність і розташування.
 • Об’єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об’єктів ремонту.

В процесі експлуатації об’єктів ремонту в систему вводяться дані про напрацювання і виявлені дефекти. Реєстрація дефектів в журналі дозволяє проводити аналіз і організовувати проведення планових та позапланових ремонтних заходів

Можливості для виробничо-ремонтних служб:

 • дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, який враховує, як зареєстровані дефекти, напрацювання, правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження);
 • підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об’єкти ремонту можуть бути пов’язані з виробничими робітниками центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування.
Управління продажами

Функціональні можливості:

 • управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом;
 • воронка продажів;
 • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів;
 • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами;
 • розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди;
 • самообслуговування клієнтів;
 • управління торговими представниками;
 • моніторинг стану процесів продажів;
 • планування використання автотранспорту;
 • імовірнісна оцінка прогнозу продажів;
 • роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік);
 • автоматичний контроль ліміту заборгованості;
 • інвентаризація взаєморозрахунків.

Можливості для керівників і фахівців відділу продажів:

 • дозволяє фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу і умов продажів;
 • дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість;
 • забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі;
 • включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців.
Управління закупівлями

Функціональні можливості:

 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов зао договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок.
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів.
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах.

Можливості для керівників і фахівців служб матеріального забезпечення:

 • наскрізний аналіз і установка взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.
Управління взаємовідносинами з клієнтами

Функціональні можливості:

 • формування стратегії відносин з партнерами;
 • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами;
 • досьє клієнта, партнера;
 • картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів;
 • претензійна робота;
 • моніторинг виконання угод;
 • BCG-аналіз;
 • розширений аналіз показників роботи менеджерів.

Можливості для керівників і фахівців по роботі з клієнтами:

 • дозволяє оперативно реагувати на запити клієнтів, чітко планувати взаємодію з ними, оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій по залученню клієнтів;
 • відслідковувати кожне звернення;
 • ефективно використовувати кожен контакт;
 • будувати систему взаємовідносин, оптимально організовуючи роботу з різними категоріями клієнтів.
Управління складом і запасами

Функціональні можливості:

 • складна ієрархічна структура складів;
 • управління осередковим складом;
 • відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб;
 • мобільні робочі місця працівників складів;
 • облік багатооборотної тари;
 • управління інвентаризацією товарів;
 • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу;
 • розрахунок прогнозованого попиту;
 • товари на складах за термінами придатності;
 • управління доставкою;
 • товарний календар.

 

Можливості для керівників і фахівців складського господарства і служб управління запасами:

 • адресне зберігання товарів і матеріалів дозволяє управляти розкладкою по місцях зберігання при надходженні, складанням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням і розкомплектацією;
 • автоматичний підбір оптимального місця зберігання при розміщенні та збирання;
 • створення робочих зон для оптимального доступу до складських осередків, формування порядку обходу складських осередків;
 • різні стратегії відбору для оптимізації розміщення в осередках;
 • механізм, що попереджує підживлення осередків адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу;
 • багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків, роздільне відображення надлишків і недостач;
 • оптимізація процесу доставки товарів клієнтам, а також процесу доставки товарів при переміщенні товарів між складськими приміщеннями.
Конкурентні переваги
 • Широкі функціональні можливості на рівні ERP-систем міжнародного класу.
 • Підтримка роботи через Інтернет, в тому числі “хмарні” технології і робота на мобільних пристроях.
 • Велика кількість спеціалізованих рішень, які розширюють можливості системи (PDM, EAM, PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS та ін.).
 • Підходить для будь-якої галузі.
 • Широка мережа партнерів з багаторічним досвідом впровадження ERP-систем.
 • Багатоплатформність, гнучкість і підтримка відкритого ПЗ.
 • Невисока вартість володіння і можливість отримання істотного економічного ефекту зі зростанням продуктивності праці і швидким поверненням інвестицій.

Вартість рішення BAS ERP

Найменування Ціна, грн. без ПДВ
BAS ERP 180 000
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій 54 000

Програмний продукт постачається в електронному вигляді. У комплект поставки входять всі необхідні дистрибутиви, документація, набір пін-кодів, реєстраційна анкета і користувацька угода. Можна придбати основну поставку програмного продукту разом з клієнтськими і серверними ліцензіями.

На “BAS ERP” можна перейти з програм лінійки “1С:Підприємство” на умовах апгрейду та на умовах пільгового апгрейду. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за контактним телефоном компанії BrigIT.

Інформаційно-технологічний супровід

Всім користувачам важливо, щоб програма відповідала вимогам законодавства, а працювати з нею було зручно і просто. Укладення договору інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з компанією BrigIT якраз і є таким способом комплексної підтримки. В межах договору клієнт отримує легальні оновлення, а також додаткові сервіси (наприклад «Лінія консультацій», «Лекторій», Сервіс здачі електронної звітності FREDO Звіт, Доступ до матеріалів Інформаційної системи ІТС тощо), обсяг яких визначається типом договору (ТЕХНО, ПРОФ).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) лінійки BAS та «1С:Підприємство» клієнт отримує три місяці ІТС без додаткової оплати.

За детальною інформацією щодо сервісів, котрі надаються в межах договору ІТС, а також вартості підписки ІТС звертайтесь за контактним телефоном компанії BrigIT.

Call us!